6

Graczy online
eeee.exile avatar

eeee.EXILE

Golden Coins
starermisiek exilerp avatar

StarERMisiek ExileRP

Pakiet limitowanego pojazdu
flyemirates.mlody09.exilerp.eu avatar

flyemirates.Mlody09.Exilerp.eu

Golden Coins
klysiu97pl_exilerp avatar

KLYSIU97Pl_ExileRp

Golden Coins
dragaonix exilerp avatar

Dragaonix ExileRP

Golden Coins
gwizdak avatar

gwizdak

Golden Coins
𝓠uesha avatar

𝓠ueSha

Golden Coins
mordka exilerp avatar

Mordka ExileRP

Golden Coins
mordka exilerp avatar

Mordka ExileRP

Golden Coins
menti avatar

Menti

Golden Coins

#INDROP

Regulamin i prywatność

§1 Strony transakcji

1. Enixware Lipiński Sp.k., ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa, KRS: 0000968584, NIP: 7011085570, REGON: 521871349 (dalej: „Spółka”), jest właścicielem serwisu internetowego, dostępnego pod adresem: indrop.eu (dalej: „Strona Internetowa”) stanowiącego system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Spółka prowadzi sprzedaż i dystrybucję dóbr cyfrowych w grach (dalej: „Usługi”). Niniejszy dokument obejmuje warunki korzystania ze strony internetowej oraz zawiera zasady korzystania z niej. W szczególności, stanowi on prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą (Użytkownikiem) a nami (Usługodawcą), dotyczącą korzystania z usług, które świadczymy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Niniejsza umowa będzie wiążąca dla Ciebie i dla nas po użyciu konta w witrynie lub podczas korzystania z innych naszych usług, które nie wymagają logowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

2. Osoby fizyczne dokonujące zakupów za pośrednictwem Strony Internetowej (dalej: „Nabywcy”) oświadczają, że ukończyły min. trzynaście lat oraz dysponują co najmniej ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, niezbędną w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej.

3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Jego nieznajomość nie zwalnia użytkownika z obowiązku jego przestrzegania.

4. Dostęp do usługi wymaga posiadania obsługiwanej przez Usługodawcę przeglądarki internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Strona Internetowa może przestać obsługiwać daną przeglądarkę internetową i że ciągłe korzystanie z usługi będzie wymagało pobrania obsługiwanej przeglądarki internetowej. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że działanie usługi zależy od wydajności jego sprzętu komputerowego i połączenia internetowego.

5. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich praw i przepisów obowiązujących w kraju, w którym zamieszkuje, w odniesieniu do korzystania z usług i dostępu do niniejszej Strony Internetowej.

6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku korzystania z serwisu.

7. Platforma Steam – platforma dostępna pod adresem: steamcommunity.com oraz oprogramowanie w postaci aplikacji. Właścicielem platformy Steam jest Valve Corporation, inkorporowana na podstawie prawa Stanu Waszyngton, z siedzibą w 10400 NE 4th St., Bellevue, WA 98004, United States, zarejestrowana w Washington Secretary of State pod numerem 60 22 90 773, VAT ID No. EU 8260 00671.

8. Dostawcą przedmiotu wirtualnego zakupionego poprzez realizację bonu przez platformę Steam są osoby fizyczne i prawne (sprzedawcy, właściciele wirtualnych przedmiotów itp.) udostępniający do sprzedaży wirtualne przedmioty.

9. Stroną dokonującą sprzedaży Usług za pośrednictwem serwisu internetowego jest Spółka. Przedmiotem sprzedaży są bony PLN, których wartość odpowiada kwocie wpłaty. Można je wykorzystać do zakupu wirtualnych przedmiotów lub udziału w losowaniu wirtualnych przedmiotów. Użytkownik dokonując zakupu wirtualnego przedmiotu otrzymuje od Spółki bon o określonej wartości do wykorzystania do zakupu wirtualnych przedmiotów w grze. Realizacja bonu następuje w momencie zakupu wirtualnego przedmiotu przez platformę Steam poprzez aktywację bonu na serwerze gry. Serwer gry dokonuje autoryzacji płatności poprzez konto Steam. W celu realizacji bonu Użytkownik musi być zarejestrowany na serwerze oraz wyrazić zgodę na postanowienia jego regulaminu.

10. Spółka zobowiązuje się do zapobiegania wykorzystywaniu swoich usług do prania pieniędzy. W tym celu Spółka ustanowiła i utrzymuje program AML, który obejmuje m.in.: wdrożenie wewnętrznych polityk, procedur i kontroli, szkolenia pracowników, procedura KYC wykonywana przez operatora płatności we wskazanych przypadkach, zgłaszanie podejrzanych transakcji odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Program AML może być przez Spółkę okresowo weryfikowany i aktualizowany w celu zapewnienia skuteczności i zgodności z najnowszymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

11. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część określa zasady nabywania Usług i składania zamówień za pośrednictwem Strony Internetowej, zasady funkcjonowania Serwerów, zasady przyjmowania i realizacji zamówionych Usług oraz koszty z tym związane, regulacje związane ze zwrotem Usług oraz prawa i obowiązki stron zawartej umowy sprzedaży, w tym prawa i obowiązki wynikające z ewentualnej niezgodności Usług z umową.

§2 Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji umów sprzedaży, zawieranych poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej są Usługi wskazane w ofercie handlowej Spółki, widniejące na Stronie Internetowej w chwili składania zamówienia pod warunkiem, że są dostępne w momencie przyjęcia zamówienia przez Spółkę. Opisy Usług wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie mogą być odczytywane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Nabywca, składając zamówienie, składa jednocześnie ofertę kupna wskazanych Usług za cenę i o cechach określonych w opisie Usług na Stronie Internetowej.

2. Aktualne informacje o dostępności i stanie w odniesieniu do konkretnych Usług, a także ich ceny są udostępniane Nabywcy najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową.

3. Ceny zamieszczone na Stronie Internetowej nie są stałe i mogą podlegać zmianie według decyzji Spółki, o czym Spółka będzie informowała, zamieszczając nową cenę.

4. Ceny wszystkich Usług dostępnych na Stronie Internetowej wyrażone są w złotych polskich.

5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży na Stronie Internetowej. Powyższe uprawnienie Spółki nie będzie miało wpływu na prawa Nabywców, w tym na warunki zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.

6. Nabywca składając zamówienie na Stronie Internetowej dokonuje zakupu bonu uprawniającego do otrzymania określonego przedmiotu wirtualnego lub udziału w losowaniu wirtualnych przedmiotów który następnie Użytkownik wykorzystuje na serwerze gry, gdzie następuje realizacja bonu.

§3 Warunki korzystania z usług

1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej zabrania się:

(1) Wysyłania, zamieszczania lub udostępniania jakichkolwiek obraźliwych, niezgodnych z prawem lub nieprzyzwoitych treści lub treści naruszających prawa Spółki, innych Użytkowników/osób trzecich lub

(2) Wysyłania niezamówionych informacji handlowych oraz wysyłania obraźliwych, zniesławiających lub nieodpowiednich wiadomości lub

(3) Podejmować jakichkolwiek działań, które mogą utrudniać lub zakłócać działanie Strony Internetowej lub

(4) Podejmować prób obejścia środków bezpieczeństwa lub zabezpieczeń sieciowych, w tym prób uzyskania dostępu do danych osób trzecich i przechwytywania danych lub

(5) Używać nazw, logo, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej naszych lub osób trzecich w jakimkolwiek nieautoryzowanym celu.

2. Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych strat niematerialnych (nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikające z lub powstałe w wyniku:

(1) Korzystania lub niemożności korzystania z usługi lub

(2) Kosztów uzyskania zastępczych towarów i/lub usług wynikających z jakiejkolwiek transakcji zawartej za pośrednictwem usługi lub

(3) Nieautoryzowanego dostępu lub zmiany transmisji danych użytkownika lub

(4) Oświadczenia lub zachowania osób trzecich w serwisie lub

(5) Wszelkich innych kwestii związanych z usługą.

3. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Spółkę przed wszelkimi stratami wynikającymi z naruszenia niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek działalności związanej z korzystaniem ze Strony Internetowej przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę uzyskującą dostęp do Strony Internetowej przy użyciu konta użytkownika.

§4 Składanie zamówień

1. Nabywca powinien w ramach składania zamówienia na Stronie Internetowej dokonać wyboru rodzaju Usług oraz formy zapłaty, a także wskazać miejsce elektronicznej dostawy Usług.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Spółkę przyjęcia zapłaty, w sposób szczegółowo opisany w §6 niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedawca za pośrednictwem wybranego pośrednika płatności przesyła na adres e-mail podany przez Nabywcę potwierdzenie zapłaty.

§5 Sposób kontaktu z Nabywcą

Najpóźniej w chwili przekazania swoich danych osobowych podczas składania zamówienia/w celu uzyskania informacji w przedmiocie dostępności lub charakterystyki Usług znajdujących się w ofercie handlowej Spółki, Nabywca podaje swój adres e-mail w celu umożliwienia Spółce wykonanie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). Spółka kontaktuje się z Nabywcą w związku z zawartą umową lub w związku z przesłanym zapytaniem za pośrednictwem wskazanego przez Nabywcę adresu e-mail.

§6 Potwierdzanie zamówień

1. Każde zamówienie złożone przez Nabywcę w Spółce musi zostać potwierdzone przez Spółkę w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zapłaty. Potwierdzenie zamówienia przez Spółkę jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Nabywcą a Spółką.

2. Niepotwierdzone przez Spółkę zamówienie może zostać anulowane przez Spółkę w przypadku braku możliwości potwierdzenia realizacji z uwagi na nieprzekazanie przez Nabywcę niezbędnych danych kontaktowych do doręczenia zamówionych Usług, w braku dostępności wybranych przez Nabywcę Usług lub braku odpowiedzi Nabywcy na pytania Spółki dotyczące dokonanego zamówienia, niezbędne do jego realizacji (ważna przyczyna). Anulowanie zamówienia w formie komunikatu zostanie wysłane pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z jednoczesnym wskazaniem ważnych przyczyn anulowania zamówienia.

3. Pomiędzy stronami nie zostaje zawarta umowa sprzedaży ani żadna inna umowa cywilno-prawna, do momentu potwierdzenia otrzymania zamówienia Nabywcy i jego potwierdzenia przez Spółkę.

4. Z zastrzeżeniem pkt 6.2 powyżej, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży usług pomiędzy Nabywcą a Spółką, z tym że Spółka może od umowy odstąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego, 7-dniowego terminu, wyznaczonego Nabywcy będącemu konsumentem, w następstwie dopuszczenia się przez tego ostatniego zwłoki w wykonaniu zobowiązania poprzez brak zapłaty należnego wynagrodzenia. W przypadku braku dostępności zamówionych przez Nabywcę Usług Spółka niezwłocznie poinformuje Nabywcę o zaistniałej okoliczności, pozostawiając mu wybór pomiędzy żądaniem zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia oraz odstąpieniem od umowy i odzyskaniem wpłaconej kwoty pieniężnej.

§7 Formy płatności

1. Zapłata za zamówione Usługi może być dokonana w sposób wskazany na zamówieniu w terminie do 7 dni od chwili złożenia zamówienia:

(1) Płatność online lub

(2) Inny sposób płatności wskazany podczas realizacji zamówienia.

2. Dla realizacji płatności w przedmiotowej formie Spółka może korzystać z zewnętrznych dostawców usług płatniczych (np. CashBill, ZEN.COM). W konsekwencji, w celu dokonania płatności, Nabywca może zostać przekierowany na stronę internetową określonego dostawcy usług płatniczych. Przed dokonaniem płatności Nabywca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.

3. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Nabywcę z wybranych form płatności pokrywa Spółka. Przedmiotowe nie dotyczy opłat i prowizji, które mogą być pobierane przez określony bank, za którego pośrednictwem Nabywca dokonuje zakupu Usług na Stronie Internetowej.

4. Informacja o płatności zostaje wysłana Nabywcy pocztą elektroniczną przy składaniu zamówienia, na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.

5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Spółki.

6. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Spółka dostarczy Nabywcy informacje o łącznej cenie Usług oraz o wszelkich dodatkowych opłatach, jeśli takie mają być poniesione przez Nabywcę (ewentualne inne usługi dodatkowe).

§8 Termin realizacji

1. Czas realizacji to czas, który liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Spółkę (ale nie wcześniej niż od dnia otrzymania pełnej zapłaty za zamówione Usługi) do chwili wysłania zamówienia do Nabywcy, przy czym przy liczeniu czasu realizacji zamówienia uwzględnia się wyłącznie dni robocze.

2. W przypadku złożenia zamówienia, w skład którego wchodzą Usługi niedostępne, Spółka poinformuje o tym Nabywcę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W takim wypadku czas realizacji zamówienia ulega zawieszeniu do czasu podjęcia przez Nabywcę decyzji o oczekiwaniu na dostępność brakujących Usług, celem realizacji całego zamówienia lub też zrealizowania zamówienia z wyłączeniem brakujących Usług.

3. Spółka zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w sytuacjach niezależnych od Spółki (w szczególności okoliczność siły wyższej lub uchwalenia przepisów, które w istotny sposób utrudniają lub uniemożliwiają jej działalność w dotychczasowej formie) nie jest zdolna zrealizować zamówienia w terminie. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie poinformowany bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeśli Nabywcą jest konsument, ma on prawo odstąpić od zawartej ze Spółką umowy sprzedaży wyłącznie z zastrzeżeniem postanowień pkt 9.5 poniżej.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Spółką Nabywca zobowiązany jest poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną).

3. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwróci Nabywcy wszystkie otrzymane płatności.

4. Spółka dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Nabywca użył, dokonując płatności za zwrócone Usługi. Wyjątek od powyższego może stanowić sytuacja, gdy Nabywca zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Nabywcy wyłącznie w przypadku naruszenia przez Spółkę postanowień Regulaminu. Uprawnienie do odstąpienia od umowy obejmuje zakres usług świadczonych przez Spółkę, tj. zakup bonu uprawniającego do zakupu przedmiotu wirtualnego na serwerze gry. W zakresie odstąpienia od Umowy po realizacji bonu na serwerze, Użytkownika obowiązują zapisy regulaminu serwera.

§10 Uprawnienia nabywcy z tytułu rękojmi

1. W przypadku stwierdzenia wad Usług, Nabywca może złożyć reklamację z tytułu rękojmi.

2. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych Usług i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu Cywilnego.

3. Nabywca jest zobowiązany do podania w zgłoszeniu reklamacyjnym danych, które umożliwią Spółce zidentyfikowanie zamówienia, Nabywcy, który go zamówił oraz daty dokonania zamówienia.

4. W tym celu Nabywca powinien przekazać Spółce następujące dane w celu umożliwienia należytego rozpatrzenia reklamacji:

a) Dane Nabywcy, w tym adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiające Spółce na komunikację z Nabywcą, celem ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji,

b) Numer zamówienia,

c) Opis wady Usług,

d) Wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot środków).

5. Nabywca zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest konsument, który zawiera umowę niemającą zawodowego charakteru – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Powyższy termin może się różnić, jeśli względem określonych produktów lub z uwagi na szczególne okoliczności, czas rozpatrzenia reklamacji, wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa jest krótszy.

6. Spółka nie jest zobowiązana i nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeżeli wskutek złożenia reklamacji wniesionej przez Nabywcę będącego konsumentem, spór pomiędzy Spółką a Nabywcą nie został rozwiązany, Spółka przekazuje Nabywcy będącemu konsumentem, oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Enixware Lipiński Sp.k. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000968584, posiadająca numer NIP: 7011085570, numer REGON: 521871349 (Spółka).

2. Nawiązanie kontaktu ze Spółką w celu podjęcia przez nią działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i realizacji zamówienia, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Od momentu zawarcia umowy (złożenia zamówienia), przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Dane osobowe przekazane przez Nabywcę w procesie realizacji zamówienia są danymi niezbędnymi do jego realizacji i będą przetwarzane przez Spółkę w celu wykonania zawartej umowy.

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę dokonywane jest zgodnie z postanowieniami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), jak również ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.). W związku z celami, dla których Spółka przetwarza dane osobowe Nabywców, odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z umowy (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub firmy wykonujące usługi związane z wykonaniem umowy), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora, np. dostawcy usług IT, biura rachunkowe, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.

5. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach, gdy jest to dopuszczalne z uwagi na stan faktyczny oraz obowiązki prawne spoczywające na Spółce), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych). Nabywca ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na podstawie zgody (np. Nabywca skontaktował się ze Spółką w celu uzyskania informacji na temat Usług), cofnięcie przez Nabywcę zgody do przetwarzania jego danych osobowych nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przez administratora przed cofnięciem zgody.

7. Nabywca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej).

8. Nabywca może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Spółkę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego.

§11 Postanowienia końcowe

1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:

(1) Spowodowanych działaniem siły wyższej lub

(2) Zmiany zasięgu, zakresu bądź rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę albo zaprzestania prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej lub

(3) Zmiany przepisów obowiązującego prawa czy wydania przez organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń albo decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu lub

(4) Z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi w Spółce, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia/wyeliminowania działań Nabywców bądź osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.

2. Wszystkie prezentowane na Stronie Internetowej zdjęcia Usług i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe lub mogą być objęte prawami autorskimi, przysługującymi osobom trzecim, a ich dalsze używanie, wykorzystywanie i prezentacja w części lub w całości są zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych osób.

3. Spółka nie wypożycza oferowanych Usług do testowania, w związku z czym niedopuszczalne jest zawieranie umów na próbę lub innych podobnych umów nienazwanych, jak np. umowy na testowanie Usług lub sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności.

4. W przypadku gdy aktywność Użytkownika, transakcja lub metoda płatności budzi wątpliwości lub podejrzenia, Spółka jest uprawniona do przeprowadzenia procedury KYC, która będzie dokonywana przez operatora płatności. W zależności od okoliczności Użytkownik może zostać poproszony o następujące dane lub zapisy: Imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, kopia dokumentu, zdjęcie użytkownika trzymającego dokument, zdjęcie częściowo zakrytej karty bankowej. Takie działania są przeprowadzane w celu zachowania bezpieczeństwa Użytkowników Strony Internetowej. Do czasu zweryfikowania prawdziwości danych podanych przez użytkownika, Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania wypłaty bonów uprawniających do zakupu przedmiotów wirtualnych użytkownika. Spółka nie przechowuje zdjęć przesłanych w procesie KYC.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Spółki, co nie wyłącza uprawnień Nabywców będących konsumentami w tym zakresie.

7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po jego opublikowaniu na Stronie Internetowej, w szczególności dotyczy to zmiany cen Usług.

8. Do umowy zawartej między Spółką a Nabywcą stosuje się Regulamin obowiązujący i opublikowany na Stronie Internetowej w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowiązania przez którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na treść już zawartej umowy ani prawa i obowiązki stron.

9. Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu będą sprzeczne lub niedające się pogodzić z przepisami dotyczącymi uprawnień Konsumentów, w szczególności z przepisami ustawy o prawach konsumenta lub będą stanowić niedozwolone postanowienie umowne, wówczas takie postanowienia nie będą stosowane jedynie wobec konsumentów i wobec nich uważane będą tak, jakby nie zostały w niniejszym Regulaminie zastrzeżone. Postanowienia ust. 8 znajdą odpowiednie zastosowanie względem przedsiębiorców, zawierających umowę niemającą charakteru zawodowego, w zakresie, w jakim wynika to z brzmienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Niniejszy Regulamin objęty jest ochroną prawno-autorską i jego kopiowanie, powielanie w całości i w części bez zgody uprawnionych osób jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, co w konsekwencji może grozić wytoczeniem powództwa przeciwko naruszającemu te prawa.

11. Spółka może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Stronie Internetowej bez konieczności uprzedniego zawiadamiania jej użytkowników oraz Nabywców Usług, czy osób trzecich w tym zakresie, w szczególności może usunąć ze Strony Internetowej dostępne Usługi, zmienić wskazane ceny lub inne elementy dotyczące prezentowanych Usług, jak i dodać opisy czy funkcje dla poszczególnych Usług, może wprowadzić nowe Usługi, może wprowadzić, zmienić lub usunąć promocje, wyprzedaże itp. Zmiany na Stronie Internetowej obowiązują od daty ich opublikowania na Stronie Internetowej i nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed ich opublikowaniem.